Soutěžní podmínky 2021

Preambule

Vzájemná efektivní spolupráce mezi architektem obce a její samosprávou je jedním z důležitých faktorů, který vedl vypisovatele k tomu, aby tuto spolupráci ocenili. Zejména pak, pokud taková spolupráce vede k dalšímu urbanistickému a architektonickému rozvoji daného území s respektem k tradicím, historii a názoru místních obyvatel.

Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Cena Architekt obci je vyhlášena společně se soutěží Architekt roku pořádanou společností ABF, a.s. Spojením této soutěže s mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH chce vypisovatel zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

 

Vypisovatelé

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Česká komora architektů
 • Asociace pro urbanismus a územní plánování
 • časopis Moderní obec
 • ABF, a.s.

(dále jen společně "vypisovatel")

 

Cíl

Cílem soutěže Architekt obci je vyzdvihnout a podpořit dlouhodobou spolupráci mezi architekty a samosprávou obcí. Vypisovatel chce poukázat na důležitost veřejného prostoru pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti

 

Předmět soutěže

Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu týmu, který se v uplynulém období více let soustavně a trvale svým přístupem významně zasloužil o architekturu a rozvoj veřejného prostoru v dané obci konkrétně realizovaným či částečně realizovaným dílem nebo významným počinem.

Spolupráci je třeba doložit konkrétními výsledky spolupráce:

1. územní plán, regulační plán, územní studie či obdobná studie, které nemusí být realizovány zcela, nicméně je zde podmínka, že řešení mělo dopad na veřejný prostor, kde došlo k ovlivnění charakteru prostoru a okolních staveb

a/nebo

2. jedna či série realizací stavebních objektů, které mají vliv na veřejný prostor

a/nebo

3. významný či dlouhodobý počin, který měl vliv na rozvoj architektury a veřejného prostoru v dané obci, včetně případné participace obyvatel na tomto rozvoji.

a/nebo

4. soustavná práce obecního/městského architekta, vedoucí ke kvalitnímu rozvoji daného sídla, architektury a veřejných prostranství

 

Odborná porota

 • Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky
 • Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ing. arch. Petr Velička, Česká komora architektů
 • Doc. Ing. arch. Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
 • Ing. arch. Jaromír Kročák, držitel ocenění Architekt obci 2020
 • Ivan Ryšavý, Moderní obec
 • Zástupce ABF

 

Kritéria hodnocení

Základními kritérii pro posouzení předmětu soutěže je zejména přínos spolupráce architekta a obce z pohledu:

•           kvality architektonického/urbanistického řešení a jeho udržitelnosti;

•           dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a místních obyvatel;

•           přínosu pro kvalitu života obyvatel.

 

Kdo se může přihlásit

Do soutěže se může přihlásit obec i architekt či architektonické / urbanistické studio z celé České republiky. Oceněn bude tandem obec - architekt.

 

Přihlášková dokumentace musí obsahovat:

1/ Textová část

Textová část bude odevzdána ve struktuře a v rozsahu dle přílohy těchto soutěžních podmínek (přihláška).

2/ Obrazová část

10 – 15 ks fotografií staveb či snímky urbanistických dokumentů nebo počinu dokumentující výsledky spolupráce architekta a samosprávy obce s upřesňujícím popiskem (s poměrem stran 16:9 – šířka: výška, tedy 16x9 cm při rozlišení 300 DPI, maximální velikost 5 MB, ve formátu TIF nebo JPG, tisková kvalita (fotografie na šířku) - jpg nebo tiff v tiskové kvalitě.

 

Uzávěrka přihlášek

Kompletní přihlášky jsou přijímány do 16.6. 2021


Kam přihlášky zaslat

ABF, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice nebo přes ulozto/weetransfer apod. na e-mailovou adresu zajickova@abf.cz (preferujeme digitální podobu přihlášky)

 

Průběh hodnocení

Zapojení veřejnosti:

Po uzavření přihlášek bude možnost se k přihlášeným projektům vyjádřit na webových stránkách Svazu měst a obcí (www.smocr.cz), kde bude i možnost hlasovat od 5. 7. do 30. 7. Tandem s nejvyšším počtem hlasů získá bonusové body při hodnocení odbornou porotou.

 

Hodnocení odborné poroty:

Odborná porota složená ze zástupců vypisovatele vybírá na základě stanovených kritérií hodnocení a hlasování veřejnosti 3-5 finalistů a z nich následně vybere vítěze.

Vítěz obdrží titul Architekt obci 2021.

Ostatní finalisté získávají titul "Finalista ceny Architekt obci 2021" bez uvedení pořadí.

 

Vyhlášení výsledků soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže Architekt obci proběhne dne 22. 9. 2021 společně s oceněním Architekt roku při slavnostním večeru veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

 

 

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zajíčková

ABF, a.s.

Dělnická 213/12,

170 00 Praha 7, Holešovice

Mob: +420 739 003 161

Tel: +420 225 291 117

email: zajickova@abf.cz