Informace o soutěži

Preambule

Vzájemná efektivní spolupráce mezi architektem obce a její samosprávou je jedním z důležitých faktorů, který vedl vypisovatele k tomu, aby tuto spolupráci ocenili. Zejména pak, pokud taková spolupráce vede k dalšímu urbanistickému a architektonickému rozvoji daného území s respektem k tradicím, historii a názoru místních obyvatel. Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Cena Architekt obci je vyhlášena společně se soutěží Architekt roku pořádanou společností ABF, a.s.

 

"Soutěž Architekt obci je soutěž, jejímž hlavním cílem není jen vítězství tandemu architekt a obec, ale i vyzdvihnutí role jak městského architekta, urbanisty, tak obce, její samosprávy, která nepřemýšlí pouze v horizontu tady a teď, ale dívá se do budoucna, jak by měla obec vypadat kupříkladu za 20, 30 let, jak to udělat, aby zůstala krásná, malebná, aby se v ní dobře žilo, aby v ní bylo příjemně.  Je nezbytně důležité podporovat spolupráci mezi architekty a samosprávou obcí, vytvářet mezi nimi symbiózu, kdy v přeneseném slova smyslu žijí jeden pro druhého, hledají společnou řeč a pohled na to, jak z hlediska územního plánování, tak celkové estetické koncepce řešit architektonické uspořádání v obci.

Obce mají díky správně vybudované spolupráci s architektem možnost podtrhnout svou minulost, navázat na ni a architektonicky řešit budoucnost tak, aniž by došlo k narušení kontinuity vývoje jednotlivé obce a jejího architektonického dědictví. Každá obec je unikátní a proto je důležitá úzká spolupráce a vzájemné pochopení obce a její historie architektem.

Soutěž není jen o vítězství, její hlavní význam, dopad je v tom, že podporuje toto pochopení, tuto spolupráci, symbiózu ve své podstatě 2 živých a vyvíjejících se organismů, obce, její historie a budoucnosti, a architekta. V soutěži je prezentován nejen výsledek spolupráce, ale i spolupráce jako proces, možnosti jejího nastavení, úskalí a limity – soutěž není jen soutěží, ale i platformou pro sdílení zkušeností a výměnu názorů, pro poznání nového.

Organizování a podpora této soutěže je velkým přínosem a příležitostí jak pro obce, tak architekty a velký dík patří nejen organizátorům, ale i všem zúčastněným, kteří umožní nahlédnout pod pokličku toho, jak se v obci vaří architektura. Konečně, nezbytným prvkem, který ovlivňuje úspěšnost tandemu obec a architekt je i jejich schopnost vyvolat zájem, nadšení či až euforii z jejich práce veřejnosti, obyvatelů obce, turistů, prostě všech, kteří výsledek práce tohoto tandemu konzumují. A pojďme si přiznat, toto není jednoduchá práce, nejen si profesně a osobně tzv. sednout, vzájemně si porozumět a najít řešení, toto řešení realizovat ke spokojenosti a potěšení ostatních a současně řešit finance a spoustu věcí okolo. Je to složitá, namáhavá a vysoce odborná práce jak ze strany architekta, ale i samosprávy obce. A soutěž Architekt obci vlastně je jen takovou pomyslnou třešničkou na tomto dortu, který může být jak těžký, máslový, nebo lehký a svěží. Vítejme možnost zviditelnění této tandemové práce a její ocenění,“ říká František Lukl, předseda SMO ČR za vypisovatele soutěže. 

 

Vypisovatelé

  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Česká komora architektů
  • Asociace pro urbanismus a územní plánování
  • časopis Moderní obec
  • ABF, a.s.