ARCHITEKT OBCI 2023 – ANNA ŠLAPETOVÁ A DOLNÍ BŘEŽANY

Laureátkou ocenění Architekt obci 2023 se stala Anna Šlapetová za dlouhodobý přínos pro rozvoj obce Dolní Břežany. Společně s ní cenu na slavnostním ceremoniálu v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze převzal dne 12. září 2023 současný starosta Matěj Novák. Do finále postoupil také architekt Kamil Mrva, který dlouhodobě působí v obci Trojanovice. Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o dobrou architekturu, udržitelný rozvoj a zvýšení kvality života obyvatel obce.

 

Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samosprávou při rozvoji obcí v České republice. Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Soutěž pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec a společnost ABF, a.s.

 

Ocenění Architekt obci ukazuje, že spolupráce samospráv a architektů je velmi přínosná pro kvalitu prostředí v našich obcích a napomáhá jejich rozvoji správným směrem. Ministerstvo pro místní rozvoj je gestorem Politiky architektury a stavební kultury České republiky, jejímž cílem je podporovat utváření přívětivého, udržitelného a krásného prostředí, které podporuje společné aktivity tamních obyvatel a vytváří nová místa k setkávání. Soutěž Architekt obci prezentuje příklady obcí, kde se to daří,“ vysvětluje Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

 

Nominace na ocenění Architekt obci 2023 posoudila v průběhu léta odborná porota, která pracovala ve složení: Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, předseda České komory architektů, Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Daria Balejová, držitelka ocenění Architekt obci 2022 a Ivan Ryšavý z časopisu Moderní obec.

 

Porota posuzovala přínos spolupráce architekta a obce z pohledu úrovně architektonického a urbanistického řešení a jeho udržitelnosti, dále sledovala úroveň dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a také místních obyvatel a celkový přínos této spolupráce pro kvalitu vystavěného prostředí a zvýšení kvality života. Do finále se probojovaly severomoravské Trojanovice (architekt Kamil Mrva) a středočeské Dolní Břežany (architektka Anna Šlapetová).

 

Vítěz soutěže Architekt obci 2023

 

Dolní Břežany

 

Obecní architektka: Ing. arch. Anna Šlapetová

 

Starostové: Ing. Věslav Michalik, CSc. (2004–2022) a Mgr. Matěj Novák (2022 – dodnes)

 

Odůvodnění poroty:

 

Dolní Břežany zřídily funkci městské architekty zastoupené Annou Šlapetovou v roce 2003. Dvacetiletá spolupráce samosprávy v čele s aktivním starostou a této architektky vedla k tomu, že se z obyčejné obce stalo místo, které je v České republice po Litomyšli druhé nejcitovanější z hlediska úspěšného rozvoje veřejného prostoru a území jako celku. Břežanům se postupně podařilo opustit roli vesnické noclehárny na periferii Prahy. Vzniklo nové centrum obce s náměstím a parkem, škola s tělocvičnou, základní umělecká škola, zvelebil se veřejný prostor kolem obecního úřadu a revitalizoval se zámek, postaven byl nový parkovací dům i hřbitov. Na místě zaniklého zemědělského areálu vyrostla dvě špičková výzkumná centra ELI Beamlines a HiLASE spadající pod Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Nejvyšší patra vědy korespondují s oceňovanou architekturou obou staveb a do obce přinášejí světový rozměr. Ukázkový přístup obce koordinovaný obecní architektkou zahrnuje organizaci soutěží, rozvoj území vedený obcí namísto ponechání aktivit čistě na iniciativě developerů, péči nejen o jádrové sídlo, ale i o další části obce, a spolupráci s širokým spektrem českých i zahraničních architektů.

 

Finalista – Architekt obci 2023

 

Trojanovice

 

Architekt: doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

 

Starosta: Mgr. Jiří Novotný

 

Odůvodnění poroty:

 

Soutěžní porota ocenila patnáctiletou spolupráci architekta Kamila Mrvy a jeho týmu s obcí Trojanovice, během níž se podařilo obnovit několik lokalit i obecních objektů: informační centrum, prodejnu potravin, obchodní jednotky v bývalých garážích. Architektovu péči dostaly i menší, zato pro veřejný prostor a obyvatele důležité zásahy: veřejná prostranství, rekonstrukce fasád obecních objektů, zastávka, zázemí fotbalistů, bufet, mobiliář atd. Mnohé z nich se podařilo realizovat. Kamil Mrva do lokality přivedl studenty na Letní školu architektury a inicioval vznik Manuálu užívání veřejného prostranství pro Pustevny a Radhošť, ležící v katastru obce. Trojanovice s Kamilem Mrvou mohou připomínat valašskou obdobu švýcarského Vrinu, kde též jediný architekt (G. A. Caminada) dlouhodobě, samostatně a na světové úrovni pečuje o jednu odlehlou horskou obec. Vedení Trojanovic patří ocenění za to, jak spolu s architektem promýšlí udržitelný rozvoj prostředí a krajiny obce i její vizi pro 21. století.

_____________________________________________________________________________________

 

Vypisovatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec, ABF, a.s.

 

Partner soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Hlavní mediální partner: Moderní obec

 

Kontakt: Ing. Alexandra Plšková, tel.: 703 199 004, e-mail: plskova@abf.cz