ARCHITEKT OBCI 2022 – DARIA BALEJOVÁ A ŘEVNICE

Laureátem ocenění Architekt obci 2022 se stala Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Společně s ní cenu na slavnostním ceremoniálu na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech převzal dne 21. 9. 2022 starosta Tomáš Smrčka. Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samosprávou při rozvoji obcí v České republice. Soutěž pořádá každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec a společnost ABF, a. s.

„Architekt obci jasně ukazuje, že spolupráce samosprávy a architektů výrazně pozvedá kvalitu prostředí obce a zlepšuje život obyvatel. Ministerstvo pro místní rozvoj je silným partnerem rozvoje regionů a chce zachovat jejich krásu a malebnost. Snažíme se, aby naše podpora, ať už dotační nebo metodická, byla pro zástupce obcí a měst, výraznou pomocí,“ vysvětlil před časem podporu této akci Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj.

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj.

Odborná porota soutěže posuzovala nominace ve složení: Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Aleš Burian, držitel ocenění Architekt obci 2021, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec a zástupce ABF. Porota posoudila přínos spolupráce architekta a obce z pohledu úrovně architektonického a urbanistického řešení a jeho udržitelnosti, dále sledovala úroveň dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a také místních obyvatel a celkový přínos této spolupráce pro kvalitu života ve městě. Do finále se probojovala města České Budějovice (architekt Miroslav Vodák) a Řevnice (architektka Daria Balejová).

Ivan Ryšavý z časopisu Moderní obec vyjádřil na ceremoniálu obavu, že v současné době hledání úspor se bude snižovat zájem o vystavěné prostředí a veřejný prostor by mohl zůstávat na okraji zájmu. „Tato soutěž může podpořit dobrou spolupráci starostů a architektů, z níž společnost jen profituje,“ dodal. Alena Klimtová ze Svazu města obcí ČR považuje za důležité si uvědomit, že „každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.“ Se svou kolegyní Alexandrou Kockovou připomněly vyjádření člena poroty Architekt obci 2022 architekta Petra Durdíka z Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, který je přesvědčen, že „úroveň veřejného prostoru je odrazem úrovně místní samosprávy a architektů“.

 

Vítěz soutěže Architekt obci 2022

Řevnice

Starosta: Ing. Tomáš Smrčka

Obecní architektka: Ing. arch. Daria Balejová

 

Odůvodnění poroty:

Porota ocenila dlouholetou spolupráci samosprávy s architektkou při rozvoji svěřeného území a zejména při úpravách veřejných prostranství. Na příkladu Řevnic se potvrzuje, že i malá obec může mít svého obecního architekta, který svou prací přispěje ke zvýšení architektonické a estetické kvality obytného prostředí sídla. Realizovaná řešení ukazují civilní přístup ke svěřeným úkolům, který odpovídá velikosti sídla, problematice území a citu pro dané prostředí. Dalším kladem je i potřebná propagace oboru a osvěta v místním tisku, spolupráce s veřejností, s dětmi ze základní školy v území i se studenty vysokých škol.

Soutěž Architekt obci podporuje právě fungování městských a obecních architektů, kteří se mohou se svými aktivitami do soutěže přihlásit. Ocenění má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, jímž je posilování úlohy těchto odborníků. Pozici městských architektů dlouhodobě propaguje i Česká komora architektů. Její předseda, architekt Jan Kasl, uvedl, že: Řevnice a Daria Balejová zvítězily nejen díky dlouhodobému přínosu architekta pro rozvoj sídla, ale také jako ocenění samosprávě obce respektovat architekta jako garanta a konzultanta rozvoje území pro kontinuitu rozhodování o podobě svěřeného území.“

Starosta Řevnic Tomáš Smrčka si pochvaloval osmiletou spolupráci s architektkou Dariou Balejovou. Oba se shodují, že dobré řešení stojí obě strany mnoho hodin diskusí a práce, která se ale vyplatí. Podle Darii Balejové je důležité sledovat, jaké má město možnosti a prostředky. V Řevnicích se také snaží o osvětu a vzdělávání veřejnosti včetně dětí. Ve třídách pořádá Daria Balejová workshopy, jejichž cílem je, aby si žáci uvědomovali hodnoty místa, kde žijí.

 

Finalista soutěže Architekt obci 2022

České Budějovice

Primátor: Ing. Jiří Svoboda

Architekt: Ing. arch. Miroslav Vodák

Odůvodnění poroty:

Soutěžní porota ocenila více než desetiletou spolupráci Ing. arch. Miroslava Vodáka s městem České Budějovice, během níž se podařilo zřídit Útvar hlavního architekta a Komisi pro architekturu, jíž je předsedou. Miroslav Vodák se dlouhodobě věnuje spolupráci s městem na přípravě veřejných zakázek, především architektonických soutěží o návrh, spolupracuje na akcích zaměřených na propagaci architektury a péče o veřejný prostor. Výsledkem spolupráce je zvýšená kvalita veřejných staveb a veřejných prostranství v celém městě, vysoce převyšující standardní úroveň jiných projektů. Cílem práce architekta Vodáka je nalézt vzájemnou shodu všech aktérů na řešení konkrétních záměrů a ovlivňovat dlouhodobě pozitivní vnímání architektury jejími uživateli, především občany města. Tato koordinace diskuse mezi politiky, občany a architekty, je jedním z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Ocenění Finalista Architekt obci 2022 předal předseda poroty Architekt obci 2022 Ing. arch. Jan Kasl, předseda České komory architektů, který mimo jiné uvedl, že díky dobré spolupráci samosprávy a architektů může vykrystalizovat lepší a kvalitnější místo pro život. Miroslav Vodák ke své práci uvedl: „Snažíme se dělat všechno, jak nejlépe umíme. A čím více toho víme, tím více si uvědomujeme, jak je vše těžké a složité.“

 

_________________________________________________________________________________________

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Vypisovatelé

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec, ABF, a. s.

Hlavní partner

Veletrh FOR ARCH

Hlavní mediální partner

Moderní obec

Kontakt

Mgr. Iveta Zajíčková, tel.: 739 003 161, e-mail: zajickova@abf.cz

www.architektobci.cz