Soutěžní podmínky 2022

Preambule

Vzájemná efektivní spolupráce mezi architektem a samosprávou obce je jedním z důležitých faktorů, který vedl vypisovatele k tomu, aby tuto spolupráci ocenili. Zejména pak, pokud taková spolupráce vede k dalšímu urbanistickému a architektonickému rozvoji daného území s respektem k tradicím, historii a názoru místních obyvatel.

Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Cena Architekt obci je vyhlášena společně se soutěží Architekt roku pořádanou společností ABF, a.s. Spojením této soutěže s mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH chce vypisovatel zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

 

Vypisovatelé

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Česká komora architektů
 • Asociace pro urbanismus a územní plánování
 • časopis Moderní obec
 • ABF, a.s.

(dále jen společně "vypisovatel")

 

Cíl

Cílem soutěže Architekt obci je vyzdvihnout a podpořit dlouhodobou spolupráci mezi architekty a samosprávou obcí. Vypisovatel chce poukázat na důležitost veřejného prostoru pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti.

 

Předmět soutěže

Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu týmu, který se v uplynulém období více let soustavně a trvale svým přístupem významně zasloužil o architekturu a rozvoj veřejného prostoru v dané obci konkrétně realizovaným či částečně realizovaným dílem nebo významným počinem.

Spolupráci je třeba doložit konkrétními výsledky spolupráce:

 

1/ územní plán, regulační plán, územní studie či obdobná studie, které nemusí být realizovány zcela, nicméně je zde podmínka, že řešení mělo dopad na veřejný prostor, kde došlo k ovlivnění charakteru prostoru a okolních staveb

a/nebo

 

2/ jedna či série realizací stavebních objektů, které mají vliv na veřejný prostor

a/nebo

 

3/ významný či dlouhodobý počin, který měl vliv na rozvoj architektury a veřejného prostoru v dané obci, včetně případné participace obyvatel na tomto rozvoji.

a/nebo

4/ soustavná práce obecního/městského architekta, vedoucí ke kvalitnímu rozvoji daného sídla, architektury a veřejných prostranství

 

Odborná porota

 • Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky
 • Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ing. arch. Jan Kasl, Česká komora architektů
 • Doc. Ing. arch. Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
 • Ing. arch. Aleš Burian, držitel ocenění Architekt obci 2021
 • Ivan Ryšavý, Moderní obec
 • Zástupce ABF

 

Kritéria hodnocení

Základními kritérii pro posouzení předmětu soutěže je zejména přínos spolupráce architekta a obce z pohledu:

•           kvality architektonického/urbanistického řešení a jeho udržitelnosti;

•           dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a místních obyvatel;

•           přínosu pro kvalitu života obyvatel.

 

Kdo se může přihlásit

Do soutěže se může přihlásit obec i architekt či architektonické / urbanistické studio z celé České republiky. Oceněn bude tandem obec - architekt. 

 

Přihlášková dokumentace musí obsahovat:

1/ Textová část

Textová část bude odevzdána ve struktuře a v rozsahu dle přílohy těchto soutěžních podmínek (přihláška).

2/ Obrazová část

10 - 15 ks fotografií staveb či snímky urbanistických dokumentů nebo počinu dokumentující výsledky spolupráce architekta a samosprávy obce s upřesňujícím popiskem (s poměrem stran 16:9 – šířka: výška, tedy 16x9 cm při rozlišení 300 DPI, maximální velikost 5 MB, ve formátu TIF nebo JPG, tisková kvalita (fotografie na šířku) - jpg nebo tiff v tiskové kvalitě.

 

 

 

Uzávěrka přihlášek

Kompletní přihlášky jsou přijímány do 22.7. 2022.


Kam přihlášky zaslat

ABF, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice nebo přes ulozto/weetransfer apod. na e-mailovou adresu zajickova@abf.cz (preferujeme digitální podobu přihlášky)

 

Průběh hodnocení

Odborná porota složená ze zástupců vypisovatele vybírá vítěze z přihlášených projektů na základě stanovených kritérií hodnocení, a to ve dvou kolech.

Vítěz obdrží titul Architekt obci 2022.

Ostatní finalisté z 2. kola získávají titul "Finalista ceny Architekt obci 2022" bez uvedení pořadí.

 

Vyhlášení výsledků soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže Architekt obci proběhne dne 21. 9. 2022 společně s oceněním Architekt roku na slavnostním večeru na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

 

 

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zajíčková

ABF, a.s.

Dělnická 213/12,

170 00 Praha 7, Holešovice

Mob: +420 739 003 161

Tel: +420 225 291 117

email: zajickova@abf.cz

www.architektroku.cz/architekt obci